Цени и мениджмънт

1.  Цени :

Разпределения с обозначение на апартаментите/студията – снимки;

Таблица Excel с обозначение и описание на апартаментите/студията – кв.м. на застроена площ с общи части,без об.части ,цени на кв.м. с ддс,без ддс и т.н. ;

Процедура по сключване на предварителен договор;

При желание от страна на всеки наш бъдещ клиент, Ние ще окажем пълно съдействие за осигуряване на необходимите средства за закупуване на избрания от Вас имот чрез подходящ банков кредит.

 След като бъде заплатен резервационен депозит в размер на 2000,00 ( две хиляди) лева без ддс, нашите юристи ще изготвят четири документа за Вас – Предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот във ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю”, Правилник за вътрешния ред, използване и управление във ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю”, Договор за поддръжка и управление на ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю”, Степен на завършеност на всеки апартамент/студио.

Преди да бъдат подписани от наша и ваша страна тези договори и приложения към тях, Ви препоръчваме да направите необходимите проверки, за да сте уверени в покупката си във всяко едно отношение. Каквото и решение да вземете, ще Ви е от полза да имате представа за юридическите аспекти на закупуването на недвижими имоти в България.

-          При молба от Ваша страна, може да Ви бъде предоставена цялата нужна документация, доказваща качеството на строителството, собствеността върху имота, реквизитите и актуалното състояние на дружеството-продавач. За всяко направено от Вас плащане получавате фактура, удостоверяваща сумата, основанието и датата на плащане. Ето защо е важно да попълвате правилно платежните си нареждания, преди да наредите вноските си – името на наредителя, дата на сключения Договор  и номерът на апартаментът Ви са задължителна информация.

След като сте избрали и взели решение за закупуване на вашия имот във ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю”,   можем да пристъпим към подписването на предварителния договор за покупко-продажба. Заедно с подписването му трябва да преведете и първата вноска от продажната цена. Размерът на вноската зависи от степента на завършеност на избрания от Вас апартамент. Различните схеми на плащане за апартаментите/студията във ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю” са като следва:

Схема на плащане:

1. Задатък в размер на 10% от продажната цена при подписване на предварителния договор, от който се приспада размерът на резервационното капаро.
2. Първа вноска в размер на 20% от продажната цена в срок от 1 (един) месец след подписване на предварителния договор.
3. Втора вноска в размер на 30% от продажната цена в срок от 2 (два) месеца след подписване на предварителния договор.
4.Трета вноска в размер на 30% от продажната цена в срок от 3 (три) месеца след подписване на предварителния договор.
5. Четвърта окончателна вноска в размер на 10% от продажната цена при прехвърляне на имота (апартамент/студио)  пред Нотариус.

Клиентите ни могат както да дойдат лично при нас в България, за да подпишат предварителния договор и останалите документи, така и да получат по пощата същите договори, вече подписани от наша страна. Предмет на Ваше решение е дали да дойдете при нас в България за подписване на предварителните договори или да ги получите по куриер. Ако желаете вашите договори да се изпратят по пощата, Ви молим да не забравяте да ни посочите точния си адрес за кореспонденция, пощенския код и ваш телефонен номер. След като получите двата комплекта подписани от нас договори, трябва да ни върнете обратно единият комплект подписан съответно и от ваша страна,като всички договори трябва да бъдат подписани от Вас на всяка страница. Много е важно и двете страни по продажбата на апартаменти да имат оригинали на подписаните договори и документи.

С получаването обратно на договорите за покупко-продажба и за поддръжка, както и на първата вноска, преведена по нашата банкова сметка (която за Ваше улеснение изрично се посочва в предварителния договор), избраният апартамент/студио официално ще се счита за „Продаден”.

 Мястото на нотариалното прехвърляне на собствеността по предварителния договор за покупко продажба е град Царево. Сделките ще се осъществяват до обяд през работните дни в кантората на нотариус Мария Василева, регистрирана в Нотариалната камара под №370.

На нотариалната сделка може да се явите лично или чрез пълномощник, като пълномощника трябва да носи и оригиналното Пълномощно с нотариална заверка ! Нотариалната кантора се намира в гр.Царево, ул. «Хан Аспарух» 17 Б, тел: 0590 54861

Ако на нотариалната сделка сте представляван от пълномощник, моля използвайте текста на следното бланково пълномощно, което следва да бъде заверено от нотариус. В чужда държава пълномощното се заверява от:

местен нотариус и върху него се поставя апостил от нотариуса или се заверява в българското консулство, при което не е нужен апостил.

Ако сте чужд гражданин невладеещ български език, Ви съветваме, на заверката на въпросното пълномощно да сте придружен от заклет преводач.При заверка на пълномощното попълнете и заверете и следните декларации. Те са задължително съпътстващи нотариалния акт документи, без които нотариалната сделка не може да бъде реализирана.

Декларациите се попълват на български език /кирилица/, като в тях се посочва продажната цена на закупувания от Вас недвижим имот и произхода на въпросните Ви парични средства. Декларациите също трябва да бъдат заверени от нотариус. В чужда държава декларациите се заверява от:

местен нотариус и върху тях се поставя апостил от нотариуса или се заверяват в българското консулство, при което не е нужен апостил.

Ако сте чужд гражданин невладеещ български език, Ви съветваме, на заверката на въпросните декларации да сте придружен от заклет преводач.Съответните заверки както и апостилът следва да бъдат преведени от лицензирана преводаческа агенция в България и легализирани.По време на нотариалната сделка текстовете на нотариалния акт, прилежащите документи и пълномощните ще Ви бъдат преведени от заклет преводач, в случай че сте чужденец. Ще имате възможност също да се запознаете с документацията, която сме представили на нотариуса по сделката с Вашия апартамент/студио.

На нотариусът следва да бъдат заплатени действащите към момента на нотариалната сделка местните данъци и такси, които в гр.Царево в момента възлизат на 3,0% от материалния интерес, и действащите към момента на сделката нотариалните такси възлизащи на 1% от материалния интерес и такса вписване възлизаща на 0,1% от материалния интерес. Хонорарът на заклетия преводач се заплаща отделно. При извършване на съответните плащания от Ваше име ще Ви се предоставят платежните документи заедно с вписания нотариален акт в рамките на седмица след подписването му. С регистрирането на нотариалния акт в Служба по вписвания Вие вече официално сте собственик на закупения от Вас апартамент/студио във ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю”.

След като вече сте пълноправен собственик, имотът Ви трябва да бъде регистриран в Агенцията по вписванията към Бургаския окръжен съд и службата по кадастъра на името на новия си собственик. След това трябва да се декларира в община Царево, за да можете да заплащате годишните си данъци. В случай на желание от Ваша страна, бихме могли да поемем ангажимента по регистрациите на имота Ви срещу минимално заплащане.

Въвеждането във владение на собствениците представлява предаване на собствеността и отговорността за нея от продавача на купувача. Това се случва като се организира оглед на имота в присъствието на представители и за двете страни. След огледа се съставя приемо-предавателен протокол. Ако има забележки по изпълнението на строителните или довършителни работи, ние ще го отстраним в зависимост от конкретния проблем и необходимия срок за решаването му. След приемането на Вашето жилище, Вие ставате негов пълноправен собственик. Със собствеността Ви се предават комплект ключове, гаранционни карти на уредите в апартамента/студиото Ви, ако има такива с валидна гаранция, архитектурна скица на имота Ви.

 

2.  Мениджмънт:

Годишна такса за поддръжка на ваканционния комплекс:

 Всеки собственик на имот във ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю” подписва Договор за поддръжка и управление, чрез който дружеството за управление поема ангажимента да извършва следните дейности:

• Цялостно управление на ваканционния комплекса;

• 24-часова целогодишна охрана и видео-наблюдение на Общите Части;

• Озеленяване на Общите Части - благоустрояване; поддръжка; косене, поливане на зелените площи и декоративните растения;

• Експлоатация и поддръжка на басейните и аквасъоръженията;

• Почистване и осветление на Общите Части;

• Сметосъбиране и сметоизвозване от ваканционен комплекс от къщи за гости „Флора Вю;

• Ремонт и поддръжка на Общите Части - всички инсталации до входа на жилището ви: електрическа, ВиК, телевизионна и интернет, телефон, пожаро-известителна, аварийно осветление, мълниезащитна и др.

• Разходи за комунални услуги на Общите Части - вода, електричество, отопление;

• Разходи за такси и консумативи, свързани с експлоатацията на всички технически съоръжения в комплекса;

• Административно - управленски дейности и разходи, обслужване на рецепция за собствениците;

• Реакция при всякакви аварии в жилището ви;

• Всякакви други услуги и действия, които са посочени в този Договор или които Дружеството за управление сметне за необходими с оглед изпълнението на неговите задължения в интерес на Възложителя.

 Подписването на Договора за поддръжка и плащането по него за първата година става в деня на нотариалната сделка. За всяка следваща година таксата се заплаща не по-късно от 31 март и може да се променя единствено по параметрите на официалната инфлация и повишаване на средната работна заплата, горива, стоки и услуги, публикувани на сайта на Националния статистически институт.
*При забавяне на плащането по договора Възложителя дължи месечна лихва в размер, упоменат в Чл. 35 от Договора за поддръжка.

 Освен Договор за поддръжка, собствениците подписват и Правилник за вътрешния ред,използване на комплекса. Тези документи гарантират съхраняването на приятната околна среда в комплекса, което е в полза не само на обитателите, но и повишава стойността на имотите в комплекса. Неспазването му води до налагане на необходимите санкции срещу нарушителите.Поддръжката на общите части не включва - ремонтните работи в самите апартаменти, данъци и такси, вода, електричество, отопление, телефон, кабелна телевизия, интернет и други разходи свързани със собствеността върху имотите. Според българското законодателство подобни разходи са задължение на собствениците на апартаменти. При възникнал проблем, техническия екип на отдел поддръжка може да реагира по предварителна заявка от Ваша страна.

 Заплащане на таксата за поддръжка или възникнали други режийни и текущи разходи, може да заплатите по указаната в Договора наша банкова сметка.


Плащане на данъци и сметки:

 След като нотариалният акт на новия собственик на имот е готов, т.е. след като се осъществи регистрацията му в Агенцията по вписванията към Бургаски окръжен съд, собственикът е задължен да изпълни няколко свои задължения. В случай,че собственикът е чужденец на първо място той трябва да се регистрират в служба БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията към съответния окръжен съд, в 7(седем) дневен срок. За да могат да плащат данъците върху имота си необходимо е той да бъде регистриран и в Данъчната служба по местонахождение на имота,а именно МДТ - Царево. Самият апартамент/студо също трябва да се регистрира в службата по кадастъра на името на новия собственик.Също така трябва да регистрира и снабди имота си със собствени партиди към съответните комунални дружества (ВиК, електроразпределение и други).


• Годишен данък на имота – състои се от два компонента – данък сгради и данък смет.
• Такса поддръжка – годишната такса поддръжка се формира спрямо квадратурата на имота ви, което е фиксирано във вашия договор за поддръжка;
• Режийни разходи – това са ежемесечните плащания за електричество, вода и други консумативи, които варират в зависимост от индивидуалното потребление обитателя на всеки имот (апартамент/студио).

 Разбира се, можете да изберете да направите всички необходими регистрации самостоятелно или да възложите тези дейности на нас!

 

Отдаване под наем:

Дружеството за управление на ваканционния комплекс от къщи за гости „Флора Вю” предлага на  собствениците на апартамент/студио в комплекса възможността да се възползват от услугите по управление на имота им. Това управлението включва отдаване под наем на апартамент/студио на хотелски принцип, грижа за доброто стопанисване на имота в процес на експлоатация, административна и софтуерна обработка на данните, отчетност и всички други необходими дейности, които са в интерес на наемодателя. Управляващото дружество поема ангажимента по реализирането на рекламни и маркетингови кампании, сключване на договори с туроператори и агенции, продажби. Тези услуги свързани с управлението на вашия апартамент/студио във ваканционния комплекс може да получите като подпишете Договор за управление с нас, в който се дефинират условията и сроковете по преотдаване на имота Ви.

С тази услуга ние Ви предлагаме възможност за възвръщане на инвестицията и покриване на разходите по поддръжката на вашия имот. Управляващата компания удържа определен процент от приходите към вашия имот, като такса за извършеното менажиране и след приспадането й Вие имате възможността да получите приходите си по предпочитан от Вас начин (в брой или по банков път). Всички преотдадени апартаменти ще се проверяват регулярно от дружеството за управление и поддръжка, за да бъдат в изряден търговски вид и да се гарантира максимална доходност от използването им.

Договорите за  отдаване под наем и плащане на сметки и данъци ще Ви бъдат изпратени при проявен интерес от Ваша страна.

Комплекс „Флора Вю”

 


Form Object